TANIMLAR

Advers Etki: Bir beşeri tıbbi ürünün; teşhis, tedavi ya da profilaksi amacıyla
kabul edilen dozlarda kullanımı sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan zararlı
ve amaçlanmamış bir etkidir.
Akılcı Antibiyotik Kullanımı: Bir enfeksiyon hastalığının tedavi ya da
profilaksisine yönelik olarak aşağıdaki 5 DOĞRU kuralına göre hareket
edilmesidir.
• Doğru ilaç
• Doğru kişi
• Doğru miktar
• Doğru zaman
• Doğru uygulama yolu (yutma, çiğneme, damar yolu gibi)
Amaç: Kurumun erişmeye çalıştığı uzun dönemli genel sonuçları ifade eder.
Antisepsi: Canlı doku üzerindeki veya içindeki mikroorganizmaların
öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir.
Asepsi: Temiz bir yüzey, ortam ya da malzemeye mikrop bulaşmaması için
alınan önlemlere denir.
Atık Yönetim Planı: Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar geçecek
süreçte, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yapılması gerekenlerin
sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.
Tıbbi Bakım Planı: Hastanın tedavi ve tıbbi bakım ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçlara
yönelik hedefleri, uygulamaları ve uygulamaların değerlendirilmesini içeren
dokümandır
Bilgi Güvenliği: Bilginin hasarlardan korunması, doğru teknolojinin, doğru
amaçla ve doğru şekilde kullanılarak bilginin her türlü ortamda, istenmeyen
kişiler tarafından elde edilmesini önlemektir.
Çevre Güvenliği: Sağlık hizmetleri sunumu kapsamında oluşan fiziksel,
biyolojik, kimyasal ve tehlikeli maddelerin uygun şekilde bertarafı sağlanarak,
güvenli yaşam alanının oluşturulmasıdır.
Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların
(bakteri sporları hariç) büyük bir çoğunluğunun ya da tamamının yok
edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Dezenfeksiyon işlemi,
bakteri sporları ve mikobakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve
düşük dezenfeksiyon olarak 3 sınıfta değerlendirilir.
Düzeltici-Önleyici Faaliyet: Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında tespit
edilen uygunsuzlukları, oluşan problemin kaynağını veya uygunsuzluk
gelişme potansiyeli olan durumları ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerdir.
El Hijyeni: Herhangi bir el temizliği eylemi için kullanılan genel tanımdır.
Endikasyon: Bir uygulama, tedavi yöntemi ya da işlemin hangi durumlarda
yapılması gerektiğini ifade eder.
Fiziksel Mahremiyet: Bedensel mahremiyetin de ele alındığı, bireyin kendi
çevresindeki fiziksel alan üzerindeki kontrolü ile ilişkilidir. Diğer bireylerle
fiziksel teması, bu temastaki yakınlığı içerir. Ayrıca, bireyin vücudunu
çevreleyen, başkaları tarafından görünmeyen gizli alanları ve evi, iş yeri gibi
fiziksel alanları üzerindeki kontrolünü, yani kişisel egemenlik alanını kapsar.
Hasta Bakımı: Hastaların sağlık hizmeti veren kuruluşa kabulünden, kuruluş
tarafından hasta takibinin sonlandırılmasına kadar geçen süre ve hastanın takibinin sonlandırıldıktan sonra tedavi bitimine kadar
gerçekleştirilen tanı, tedavi ve tıbbi bakım süreçlerini içeren sağlık hizmetinin
bütünüdür.
İstenmeyen Olay: Hasta, hasta yakını, çalışanlar ve/veya sağlık hizmeti
verilen kuruluşta bulunan diğer kişilerin güvenliğini olumsuz etkileyen veya
etkileyebilecek olaylardır.
Hasta güvenliği ile ilgili istenmeyen olaylar; ilaç güvenliği, cerrahi güvenlik,
transfüzyon güvenliği, tesis güvenliği, düşmeler, radyasyon güvenliği, bilgi
güvenliği gibi konularda gelişebilir.
zolasyon Önlemleri: Enfeksiyona yol açan bir mikroorganizmanın kişiden
kişiye, kişiden çevresine ya da çevreden kişiye bulaşını engellemeye yönelik
gerçekleştirilen faaliyetler ve önlemlerdir.
Kısıtlama: Hastanın kendisine ya da başkalarına zarar verme riskine karşı
fiziksel aktivitelerinin kontrolünü sağlamaktır.
Mahremiyet: Hastanın bakım ve tedavi amacıyla (tetkik sonuçları, hastalığı
ve tedavisi ile ilgili bilgiler) ya da başka bir sebeple açıklamak zorunda olduğu
ancak, toplumdaki tüm diğer bireylerin bilgisinden saklamak istediği yaşama
alanını ifade etmektedir.
Sosyal Mahremiyet: Bireyin, sosyal ilişkilerinin yönetimi, yani ilişkinin
tarafları, sıklığı ve etkileşimine ilişkin kontrolünün olmasıdır. İnsanları bireysel
ve grup olarak değerlendirmeyi, kültürel özellikleri göz önünde bulundurmayı
gerektirir. Çeşitli kültürlerde bu nedenle mahremiyet kapsamı, önemi ve
mahremiyeti sağlama yöntemleri farklılık göstermektedir. Batı ve doğu
toplumlarının, çeşitli dinsel grupların, modern ve geleneksel toplumların
mahremiyete ilişkin değerleri, inançları ve beklentileri arasında farklılıklar
bulunmaktadır.
Tıbbi Atık: Sağlık hizmeti verilen alanlardan kaynaklanan, enfeksiyöz,
patolojik ve kesici-delici atıklarıdır.
Yan Etki: Bir ilacın zararına bakılmaksızın gösterdiği amaçlanmamış bütün
farmakolojik etkilerdir.

 

ZİRVE SAĞLIK&DANIŞMANLIK